Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Program Çıktıları

Program Çıktıları

1. Matematik, fen ve harita mühendisliği bilgilerini uygulama becerisi
2. Harita mühendisliği projelerini tasarlama, yürütme, analiz etme ve yorumlama becerisi
3. Harita mühendisliğinin ve diğer meslek disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak bir
sistemi, ürün bileşenini veya süreci; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, iş güvenliği ve
işçi sağlığı, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtları dikkate alarak tasarlama
becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4. Harita mühendisliğinin karmaşık problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme
becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama
becerisine sahip olmak
5. Harita mühendisliği problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma
becerisi
7. Türkçe sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma
becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
9. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci
10. Proje yönetimi ve risk yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik,
yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik
üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik
çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık