Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Ölçme Tekniği

Büyük ölçekli hâlihazır harita ve planların çıkartılması, imar planlarının hazırlanması, taşınmaz mülkiyeti, değerlemesi, sınırların ve maliklerin belirlenmesi, kırsal alan ve toprak düzenlemesi, irtifak hakkı, cins değişikliği vb. gibi kadastro amaçlı hizmetler.

Karayolu ve demiryolu gibi ulaşım yapılarının, enerji nakil hattı, kanalizasyon hattı, su nakil hattı ve diğer mühendislik yapılarının izleyecekleri geçkilerin şeritvari haritalarının yapımı, yatay ve düşey projelendirilmesi ve aplikasyon çalışmaları.